• คำขวัญ :"สระมรกตขึ้นชื่อ นามระบือแหล่งลูกปัด งามเด่นชัดน้ำตกร้อน ชื่อกระช่อนนกแต้วแร้ว งามเพลิดแพร้วน้ำพุร้อนเค็ม"

 • Welcome To Khlongtom

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอคลองท่อม
  • สระมรกต

   กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิประมาณ30-50 องศาเซลเซียส

  • ลูกปัดคลองท่อม

   “ลูกปัดโบราณ” เครื่องประดับล้ำค่าที่ถูกฝังอยู่กับอดีตมานานนับพันปี โดยแหล่งที่มีการพบลูกปัดโบราณแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่บริเวณ “ควนลูกปัด”

  • น้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม

   น้ำพุร้อนเค็ม เป็นน้ำพุร้อนที่มีรสเค็ม สาเหตุที่มีรสชาติเค็มนั้น เกิดจากการผสมกันของน้ำร้อนและน้ำทะเลในระดับลึกก่อนโผล่พ้นพื้นผิวดิน เกิดเป็นน้ำพุร้อน

  • นกแต้วแร้วท้องดำ

   นกชนิดนี้มีลวดลายสีสรรต่างกัน ตัวผู้หัวและท้ายทอยมีสีน้ำเงิน ฟ้าสด ตัดกับหน้า และหน้าผาก สีดำ คอขาวครีม อกส่วนบนมีแถบสีเหลืองสด อกส่วนล่างสีดำ ห้องและก้นสีดำ

  • หมู่บ้าน
   จำนวนหมู่บ้าน

   พื้นที่การปกครองของอำเภอคลองท่อม แบ่งออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน

  • แห่ง
   ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

   อำเภอคลองท่อมมีส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง

  • คน
   จำนวนประชากร

   อำเภอคลองท่อมมีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 76,006 คน

  • แห่ง
   ส่วนราชการส่วนกลาง

   อำเภอคลองท่อมมีจำนวนส่วนราชการส่วนภูมิภาค รวม 8 แห่ง

  • อาชีพ
   อาชีพ

   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ปลูกพืช การประมง และเลี้ยงสัตว์

  • แห่ง
   สินค้า OTOP

   สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จำนวน 20 แห่ง

 • กิจกรรมเด่น

  "มุ่งเน้นการพัฒนา เพื่อชาวประชามีสุข"

 • ภายใต้การดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้เกิดกิจกรรมโดดเด่น คือกิจกรรมธนาคารขยะ

 • นอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  • กิจกรรมโดดเด่น
   กิจกรรมธนาคารขยะ
   • 12-24
    วันที่จัดกิจกรรม
   • 9
    จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
  • กิจกรรมโดดเด่น
   กิจกรรม.....
   • 2-3
    วันที่จัดกิจกรรม
   • 12
    จำนวนกล่มเป้าหมาย
  • กิจกรรมตามนโบายรัฐบาล
   กิจกรรม.....
   • 3-4
    วันที่จัดกิจกรรม
   • 15
    จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
  • กิจกรรมตามนโบายรัฐบาล
   กิจกรรม...........
   • 3-4
    วันที่จัดกิจกรรม
   • 15
    จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
 • ประวัติและความเป็นมาของเมืองประวัติศาสตร์...เมืองแห่งอารยธรรม

                     คลองท่อม เป็นชื่ออำเภอของจังหวัดกระบี่  คำว่า “ คลองท่อม”  เป็นชื่อตามลำคลองสายหนึ่ง ซึ่งต้นน้ำเกิดจากภูเขาในจังหวัดตรัง  ไหลผ่านตำบลคลองท่อมใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอคลองท่อมในปัจจุบัน

  • เมืองโบราณประวัติศาสตร์
  • ถิ่นธาราบำบัดด้วยน้ำพุร้อน
  • ถิ่นพักผ่อนเพื่อคุณภาพชีวิต
  • ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • สังคมปลอดภัยและมีคุณธรรม
  • ส่งเสริมรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อปวงประชามีสุข
  • สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

   พิพิธภัณฑสถานลูกปัดคลองท่อม ป่าเขานอจู้จี้ สระมรกต น้ำตกร้อนคลองท่อมเหนือ และน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม

  • สถานศึกษา

   สถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง ทุกระดับการศึกษา

  • งานด้านสาธารณสุข

   งานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล 1 แห่ง,รพ.สต. 10 แห่ง และคลินิก 20 แห่ง

  • โรงงานอุตสาหกรรม

   สถานที่ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 12 โรง

 • บุคลากร

  "Put the right man on the right job"
 • เราเคยได้เรียนรู้หรือได้ยินมาว่า การจัดสรรคนให้กับหน้าที่ตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร ต้องยึดหลัก Put the right man on the right job

 •                ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องพิจารณาว่า บุคลากรแต่ละคนมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงพฤติกรรม และบุคลิกภาพประการใดบ้าง และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการใช้คุณสมบัติของบุคลากรอย่างไร หลักคิดนี้ตอกย้ำว่า ถ้าจะให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ก็ควรเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ

  • นายไพศาล ศรีเทพ
   นายอำเภอคลองท่อม

   คำพูด…หรือวลี…คติประจำตัว

  • นายจักร เพชรมณี
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

   คำพูด…วลี…หรือคติประจำตัว

  • นางสาวชญานิศ สมเพชร
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

   คำพูด…วลี…คติประจำตัว

  • นางสาวทิพย์กัลยา ชำนาญกิจ
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

   คำพูด…วลี…คติประจำตัว

  • นายเศรษฐบุตร บุญรอด
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ)

   คำพูด…วลี…คติประจำตัว

  • นายณัฐพล เกษมสุข
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

   คำพูด…วลี…คติประจำตัว

  • นางสาวจุฑามาศ จูดชุม
   เสมียนตราอำเภอ

   คำพูด…วลี…คติประจำตัว

  • คำบอกกล่าวจากนายอำเภอ………..

   นายไพศาล ศรีเทพ
  • คำบอกล่าวจาก ผู้กำกับการ สภ.คลองท่อม

   พ.ต.อ.ฉลอง ลิ่มหลัก
  • คำบอกกล่าวจาก…เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม

   พระมหาภูริภัทร์
  • คำบอกกล่าวจาก…ท้องถิ่นอำเภอคลองท่อม

   นางดารา สายบุญ
  • คำบอกกล่าวจาก…สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม

   นายอนันต์ ลู่เกียง
  • คำบอกกล่าวจาก…เกษตรอำเภอคลองท่อม

   นายทวีป เหมินทร์
 • Contact Us

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่...
  • ที่อยู่

   ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

  • โทรศัพท์/อีเมล์

   โทร : 0 7570 2779
   Fax: 0 7570 2779
   khlongtomkb@gmail.com

  • เวลาทำการ

   วันจันทร์ – ศุกร์
   8.30 น. – 16.30 น.
   เสาร์-อาทิตย์ ปิด

  • สื่อออนไลน์

   facebook :…………………………….