ข้อมูลพื้นฐานอำเภอคลองท่อม

 • ข้อมูลทั่วไปอำเภอคลองท่อม
                ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120  โทรศัพท์ : 075-702779 โทรสาร : 075-702779 
  1.ตำแหน่งที่ตั้ง :
               อำเภอคลองท่อม ตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดกระบี่ ห่าง จากอำเภอเมืองกระบี่ 35 กิโลเมตร
  2.ลักษณะภูมิประเทศ :
               อำเภอคลองท่อมมีเนื้อที่ประมาณ 1,042.531 ตาราง กโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ประกอบด้วยที่ราบ เนินสูงๆ ต่ำๆ และภูเขา ทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบติดฝั่งทะเล ลักษณะทั่วไปของดินเป็นดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีแหล่งน้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ คลองท่อม ต้นน้ำจากเขาประ-บางคราม ผ่านอำเภอคลองท่อมไปสู่ทะเลอันดามัน และคลองเพหลา ต้นน้ำจากป่าเขาช่องเสียด ผ่านตำบลเพหลา ไปสู่ทะเลอันดามัน
  3.ลักษณะอากาศ :
                ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนชุกเกือบตลอดปี ประมาณปีละ 8 เดือน
  4.ที่ตั้งและอาณาเขต :
                อำเภอคลองท่อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
                – ทิศเหนือ              ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม
                – ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อำเภอลำทับ อำเภอวังวิเศษ และ อำเภอสิเกา (จังหวัดตรัง)
                – ทิศใต้                   ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
                –  ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอเกาะลันตา และ อำเภอเหนือคลอง

  5.พื้นที่ : 
               1,042.531 ตารางกิโลเมตร
  6.ประชากร : 
               76,006  คน
  7.ความหนาแน่น : 
               72.58 คน / ตารางกิโลเมตร

  8.การปกครองส่วนภูมิภาค : 
                อำเภอคลองท่อม แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
                – ลักษณะการปกครองท้องที่ออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
                – ลักษณะการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล 9 แห่ง และ อบต. 5 แห่ง    
  อื่นๆ :
  สภาพเศรษฐกิจ
  1.อาชีพหลัก ได้แก่
            1.ปลูกยางพารา เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 6,371 ไร่
            2. ปลูกปาล์มน้ำมัน  เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2,811  ไร่
            3. ปลูกกาแฟ
  2.อาชีพเสริม ได้แก่
           1.ขนมกาละแม เครื่องแกง ถั่วเคลือบโอวันติน ของกลุ่มแม่บ้านตำบลพรุดินนา
           2.กะปิ ของกลุ่มแม่บ้านน้ำร้อน ตำบลห้วยน้ำขาว
           3.เสื่อ  ของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองท่อมใต้
           4.ไวท์ กาแฟกึ่งสำเร็จรูป และไข่เค็มสมุนไพร ของกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองท่อมใต้
           5.สุราขาว กลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองพน
           6.เสื้อสกรีนที่ระลึก  กลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองท่อมเหนือ
           7.ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กลุ่มแม่บ้านตำบลทรายขาว
  3.ธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่ฅ
            ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  4.การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
           1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ
           2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง)ได้แก่ คลองท่อม คลองเพหลา
           3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 
                  – บริษัทไทยแมค  จำกัด ที่ตั้ง  หมู่ที่  2  ตำบลเพหลา 
                  – บริษัทวู๊ดเวิร์ดเคเอชั่น ที่ตั้ง  หมู่ที่  1  ตำบลห้วยน้ำขาว

ข่าวสารสดใหม่ ทันเหตุการณ์
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน..
 • facbook
 • Line
 • Twitteri
 • Intagram
Recent Posts
Most Commented
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สำคัญ
กลุ่มเลี้ยงสัตว์

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มอาคารและเครื่องดื่ม

กลุ่มแปรรูปอาหาร ไออรุณรังนก คลองท่อมคอฟฟี่ กาแฟ กระบี่ ฯลฯ

กลุ่มงานฝีมือ

สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มเสื้อผ้าสาน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน (สกรีนเสื้อ) อบต.คลองท่อมเหนือ หมู่ที่ 3