ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 • ทำเนียบกำนัน

 • นายชาญชัย เจริญตัว
  กำนันตำบลคลองท่อมใต้
  เบอร์โทรติดต่อ 087-47345167

 • นายวีรศักดิ์ แก้วพลอย
  กำนันตำบลคลองท่อมเหนือ
  เบอร์โทรติดต่อ 086-9525306

 • นายวินัย ผิวดำ
  กำนันตำบลตำบลห้วยน้ำขาว
  เบอร์โทรติดต่อ 081-9560573

 • นายมนูญ เกกินะ
  กำนันตำบลคลองพน
  เบอร์โทรติดต่อ 081-9564140

 • นายอนุชา หลานเด็น
  กำนันตำบลตำบลทรายขาว
  เบอร์โทรติดต่อ 063-8803243

 • นายอำพล บุญเมือง
  กำนันตำบลตำบลพรุดินนา
  เบอร์โทรติดต่อ 081-9788842

 • นายสุพจน์ ทับทิมเมือง
  กำนันตำบลเพหลา
  เบอร์โทรติดต่อ 087-8892497

 • ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

  ตำบลคลองท่อมใต้

 • นายวสันต์ พิมพ์บุญมา
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  เบอร์โทรติดต่อ 089-5891948

 • นายสมศักดิ์ เช้งช้องกุล
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
  เบอร์โทรติดต่อ 086-5952675

 • นายอภิสิทธิ์ ขนานใต้
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  เบอร์โทรติดต่อ 081-6768938

 • นายสุเชตฎ์ เพชรมาก
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  เบอร์โทรติดต่อ 086-0085143

 • นายแสงภิรมย์ สมใจนึก
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  เบอร์โทรติดต่อ 081-0974685

 • นายสุวรรณ คุณานันตกุล
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
  เบอร์โทรติดต่อ 089-5923301

 • นายจิตร บัวทอง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
  เบอร์โทรติดต่อ 087-8892534

 • นายกฤษดา มนต์ภาณีวงศ์
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
  เบอร์โทรติดต่อ 081-6932998

 • ตำบลคลองท่อมเหนือ

 • นายอัศวเดช ศรีงาม
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  เบอร์โทรติดต่อ 095-0839110

 • นายมงคล ชนะกุล
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  เบอร์โทรติดต่อ 089-9737756

 • นายวิทยา ทองด้วง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  เบอร์โทรติดต่อ 087-4721570

 • นายจักรภัทร ปานแก้ว
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  เบอร์โทรติดต่อ 081-4168919

 • นายชูศักดิ์ ราตรี
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  เบอร์โทรติดต่อ 086-9670911

 • นายสุชีพ เดือนเพ็ง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
  เบอร์โทรติดต่อ 061-2125078

 • นายสุริยา แก้วทวี
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
  เบอร์โทรติดต่อ 087-4711828

 • ตำบลห้วยน้ำขาว

 • นายอิบร้อเหม หวังสป
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  เบอร์โทรติดต่อ 088-3199901

 • นายหมัฎ ขนานใต้
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
  เบอร์โทรติดต่อ 085-7913755

 • นายชาตรี หลีเหล็ก
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  เบอร์โทรติดต่อ 089-2910244

 • นายสมพงศ์ สุขสวัสดิ์
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  เบอร์โทรติดต่อ 087-2711427

 • นายวิษรุทธิ์ ลูกหยี
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  เบอร์โทรติดต่อ 081-3968060

 • นายม่าแอน อำพน
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
  เบอร์โทรติดต่อ 086-1205293

 • นายวินัย ผิวดำ
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
  เบอร์โทรติดต่อ 087-8828857

 • นายสุชัย หวังสง่า
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
  เบอร์โทรติดต่อ 084-7496973

 • นายบูสัน หวังสป
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
  เบอร์โทรติดต่อ 080-1488643

 • ตำบลคลองพน

 • นายประการ งานดี
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  เบอร์โทรติดต่อ 080-0380586

 • นายบุญส่ง บุญเกื้อ
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
  เบอร์โทรติดต่อ 087-8965641

 • นายอาคม บรรณาลังก์
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  เบอร์โทรติดต่อ 091-8832983

 • นายหิรัญ สั่นสะท้าน
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  เบอร์โทรติดต่อ 087-8936417

 • นายปรีชา ชาวนา
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  เบอร์โทรติดต่อ 084-8463491

 • นายวันโน เบิกนา
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
  เบอร์โทรติดต่อ 061-1796126

 • นายสมมาตย์ บุญทอง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
  เบอร์โทรติดต่อ 082-8084129

 • นายกมล เย็บปัก
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
  เบอร์โทรติดต่อ 081-9709904

 • นางสาวศศิวิมล หญ้าปรัง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
  เบอร์โทรติดต่อ 088-4779739

 • นายหทัย ลูกหวาย
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
  เบอร์โทรติดต่อ 083-6368676

 • นายรักษา เกาะมดคัน
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
  เบอร์โทรติดต่อ 087-2649121

 • นายธรรมวิสิทธิ์ สาเก
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
  เบอร์โทรติดต่อ 086-2710573

 • นางเตือน ขานทอง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
  เบอร์โทรติดต่อ 093-8803243

 • ตำบลทรายขาว

 • นายสราวุธิ์ แสงวิสุทธิ์
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
  เบอร์โทรติดต่อ 087-6237263

 • นายอำนวย พลูหนัง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  เบอร์โทรติดต่อ 082-2825176

 • นายสิทธิชัย บ่อม่วง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  เบอร์โทรติดต่อ 085-7994942

 • นายยู้หมาด สุรินทร์
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  เบอร์โทรติดต่อ 087-3830790

 • นายทินกร แข็งแรง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  เบอร์โทรติดต่อ 084-3099278

 • นายอดุลย์ ล่องตี้
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
  เบอร์โทรติดต่อ 082-2734303

 • ตำบลพรุดินนา

 • นายไกล มากผล
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  เบอร์โทรติดต่อ 095-5296215

 • นายรณชัย สองเมือง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  เบอร์โทรติดต่อ 089-5923597

 • นายบุญเริญ ไหมทอง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  เบอร์โทรติดต่อ 087-2775182

 • นายสราวุฒิ สำเภา
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  เบอร์โทรติดต่อ 089-8723404

 • นายสุชาติ เครือจันทร์
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  เบอร์โทรติดต่อ 085-7859439

 • นายสุเทพ ทองชัย
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
  เบอร์โทรติดต่อ 087-8896442

 • นายอุดม รอดคุ้ม
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
  เบอร์โทรติดต่อ 084-6316960

 • นายวิเชียร จันทร์เพ็ชร
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
  เบอร์โทรติดต่อ 086-2718780

 • นายเปรียญ ทับไทร
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
  เบอร์โทรติดต่อ 081-0884055

 • นายยงยุทธิ์ สุทธิเกิด
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
  เบอร์โทรติดต่อ 087-8816921

 • ตำบลเพหลา

 • นายธีรศักดิ์ สายป่าน
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  เบอร์โทรติดต่อ 086-2743987

 • นายสมศักดิ์ แก้วชูดวง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
  เบอร์โทรติดต่อ 087-2785145

 • นายปรีชา เอ่งฉ้วน
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  เบอร์โทรติดต่อ 080-8843767

 • นายจักรพงษ์ สิริภาคย์โยทัย
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  เบอร์โทรติดต่อ 087-2950384

 • นายประพันธ์ พรุเตย
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  เบอร์โทรติดต่อ 062-2344155

 • นางละมัย ใจเกลี้ยง
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  เบอร์โทรติดต่อ 081-7705154

 • นายกิตติพันธ์ บุญเทพ
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
  เบอร์โทรติดต่อ 089-7264951

 • นายจริตพงษ์ บุญมณี
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
  เบอร์โทรติดต่อ 062-2366533