ประวัติความเป็นมา

 • ประวัติความเป็นมาของอำเภอคลองท่อม

  "เมืองอารยธรรมโบราณ"

 • ประวัติความเป็นมาของอำเภอคลองท่อม :

                   อำเภอคลองท่อมก่อน พ.ศ.2430 พื้นที่ซึ่งเป็นอำเภอคลองท่อมในปัจจุบันนี้ เป็นป่าปลายเขตแดนเมืองนครศรีธรรมราช เพิ่งแยกจากนครศรีธรรมราชมาเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในความปกครองของจังหวัดกระบี่ ประมาณ 60 ปีเศษ โดยถือเอาคลองสินปุนเป็นเขต พลเมืองส่วนมากอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
                   ก่อนประกาศใช้การปกครองหัวเมืองแบบเทศาภิบาล ท้องที่อำเภอคลองท่อมมีเขตการปกครองเป็น 3 เขต เรียกว่า“แขวง” คือ แขวงคลองท่อม แขวงพรุดินนา แขวงคลองพน โดยแต่ละแขวงมีนายแขวงปกครองและดูแลป้องกันภัยให้แก่ราษฎร ได้ปกครองในเขตของตน เขตท้องที่ตามสภาพปัจจุบันดังนี้
                   1.แขวงคลองท่อมมีตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อมเหนือ ห้วยน้ำขาว นายแขวงหรือนายบ้าน คนสุดท้ายชื่อหมื่นรามณรงค์
                   2.แขวงพรุดินนา มีตำบลพรุดินนาและเพหลา นายแขวงคนสุดท้ายชื่อหลวงรามเดช
                   3.แขวงคลองพน มีตำบลคลองพน ทรายขาว นายแขวงคนสุดท้าย ชื่อ หลวงฤทธิธานี
                   ในเขตแขวงหนึ่ง ๆ มีนายอากร เจ้าหน้าที่เป็นเงินผลประโยชน์จากอาคารค่านา สวน การพนันสุรา ฝิ่น และอื่น ๆ  
                   เมื่อประมาณปี พ.ศ.2440 ได้เปลี่ยนการปกครองจากเดิม โดยยุบแขวงต่างหน่วยการปกครองเป็น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอจังหวัดท้องที่สามแขวงนี้ ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นอำเภอขึ้นหนึ่งอำเภอชื่อว่า “อำเภอคลองพน” ที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน ต่อมาในปี พ.ศ.2445 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งในท้องที่ตำบลคลองท่อมใต้ บริเวณวัดคลองท่อมในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2448 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่ปากคลองท่อมหมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ โดยใช้ชื่อว่าที่ว่าการอำเภอคลองพน จนถึงปี พ.ศ.2460 เปลี่ยนชื่อเป็น ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม ตามชื่อคลองจนกระทั่ง ปี พ.ศ.2487 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอคลองท่อม มาตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 2ตำบลคลองท่อมใต้ โดยนายเพิ่ม  ศรีเทพ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 25 ไร่  สาเหตุที่ย้ายที่ว่าการอำเภอ จากตำบลคลองพนมาตั้งที่ตำบลคลองท่อมใต้ ก็เพื่อให้ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางและสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนจากทุกตำบลในเพื้นที่
                  ต่อมาปี พ.ศ.2538 นายบัญชา  ถาวรานุรักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองท่อมค่อนข้างคับแคบ และตัวอาคารมีสภาพเก่าชำรุด ไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะในอนาคตซึ่งความเจริญจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้นายเฐียร  บุณยเกียรตินายอำเภอคลองท่อมขณะนั้น ประสานงานเพื่อสร้างที่ว่าการอำเภอคลองท่อมแห่งใหม่ ในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งหนองเป็ดน้ำ ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ เนื้อที่ 37 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 6,595,000 บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2539  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2540  และ ได้ถือฤกษ์มงคล วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เวลา 14.19 น. ประกอบพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอคลองท่อมโดย ฯพณฯพิเชษฐ์   พันธุ์วิชาติกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้นเป็นประธาน

   

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สำคัญ
กลุ่มเลี้ยงสัตว์

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มอาคารและเครื่องดื่ม

กลุ่มแปรรูปอาหาร ไออรุณรังนก คลองท่อมคอฟฟี่ กาแฟ กระบี่ ฯลฯ

กลุ่มงานฝีมือ

สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มเสื้อผ้าสาน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน (สกรีนเสื้อ) อบต.คลองท่อมเหนือ หมู่ที่ 3

Recent Posts
Most Commented
ข่าวสารสดใหม่ ทันเหตุการณ์
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน..
 • facbook
 • Line
 • Twitteri
 • Intagram