วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์อำเภอคลองท่อม

  ถิ่นธาราบำบัดน้ำพุร้อน ถิ่นพักผ่อนเพื่อคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สังคมปลอดภัยและมีคุณธรรม”

   

                     “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยธาราบำบัดคุณภาพชั้นนำของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าที่ราบต่ำร้อนชื้น เป็นศูนย์กลางการศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นท่าเรือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เป็นแหล่งมรดกลูกปัดวัฒนธรรมโบราณ และพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารในระบบบูรณาการและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

  พันธกิจอำเภอคลองท่อม
                        1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
                        2.การศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลนและนกแต้วแร้วท้องดำ
                        3.พัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวเชื่องโยงทางทะเล
                        4.พัฒนาแหล่งมรดกลูกปัดวัฒนธรรมโบราณ
                        5.พัฒนาชนบทตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารเชิงบูรณาการ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
                        6.พัฒนาส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนครบวงจร

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สำคัญ
กลุ่มเลี้ยงสัตว์

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มอาคารและเครื่องดื่ม

กลุ่มแปรรูปอาหาร ไออรุณรังนก คลองท่อมคอฟฟี่ กาแฟ กระบี่ ฯลฯ

กลุ่มงานฝีมือ

สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มเสื้อผ้าสาน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน (สกรีนเสื้อ) อบต.คลองท่อมเหนือ หมู่ที่ 3

Recent Posts
Most Commented
ข่าวสารสดใหม่ ทันเหตุการณ์
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน..
 • facbook
 • Line
 • Twitteri
 • Intagram