ข้าราชการ-พนักงาน

"ทรัพยากรบุุคคล"
 • นายไพศาล ศรีเทพ
  นายอำเภอปลายพระยา

  คำกล่าว...จากนายกอำเภอ

  …รออัพเดทข้อมูล…

  • นายไพศาล ศรีเทพ
   นายอำเภอคลองท่อม
  • นายจักร เพชรมณี
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
  • นางสาวชญานิศ สมเพชร
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
  • นางสาวทิพย์กัลยา ชำนาญกิจ
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
  • นายเศรษฐบุตร บุญรอด
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ)
  • นายณัฐพล เกษมสุข
   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
  • นางสาวจุฑามาศ จูดชุม
   เสมียนตราอำเภอ