ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย

มีนาคม 14, 2018

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ก าหนด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่องการลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า และสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่เป็น
ธรรม และเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือนสินค้าที่จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ประชาชนน ามาจำหน่ายเอง ร่วมกับสินค้าจากพาณิชย์ จากโรงงาน ภาคเอกชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดในรูปแบบถนนคนเดิน
กระทรวงมหาดไทย เร่งยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชน ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยการคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพและราคายุติธรรมจากชุมชนมาจ าหน่าย รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อให้บริการและสร้างความบันเทิงแก่พี่น้องประชาชน อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมสาธิต นิทรรศการ สวนสนุก บริการตัดผมฟรี การตรวจสารปนเปื้อน และให้ความรู้เรื่องสุขลักษณะของตลาดนัดแก่ผู้จำหน่าย เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานตลาดนัดชุมชนระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจัดตลาดนัด โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน

ไทยนิยมยั่งยืนประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน